Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży PAMIR Sp. z o.o. 

stosowane w obrocie konsumenckim 

Poniżej przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży  Materiałów i Usług świadczonych przez firmę PAMIR Sp. z o. o. zwaną w dalszej  części „Sprzedającym”

Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ul. Świderskiej 37, Tarchomin. KRS – 0000050281, NIP: 5240404946, REGON: 008052373. 

I. Ogólne Postanowienia 

 1. Pod pojęciem Sprzedaży Materiałów strony rozumieją przeniesienie na podstawie  stosunku umownego własności Materiałów przez Sprzedającego oraz zapłatę ceny i  odbiór Materiałów przez Kupującego. 
 2. Pod pojęciem Kupującego strony rozumieją konsumenta w rozumieniu przepisu art.  22¹ Kodeksu Cywilnego (Dz. U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej KC,  który zapoznał się z ofertą handlową Sprzedającego i niniejszymi Ogólnymi Warunkami  Sprzedaży oraz zaakceptował ich treść oraz którego zamówienie na Materiały zostało  zaakceptowane przez Sprzedającego. 
 3. Pod pojęciem Materiałów strony rozumieją wyroby gotowe, które Sprzedający ma  dostarczyć zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zawartym  zamówieniem/ umową. 
 4. Użycie określenia Kamień dla wskazania rodzaju Materiału na potrzeby Zamówienia i  Ogólnych Warunków Sprzedaży należy odpowiednio odnosić do konglomeratów i  spieków kwarcowych w zależności od udzielonego Zamówienia. 
 5. Sprzedający świadczy usługę montażu elementów z kamienia (ew.  konglomeratu/spieków kwarcowych) oraz usługę dowozu. Kupujący zleca, a  Sprzedający przyjmuje do realizacji montaż blatów, schodów, posadzek, ścian,  kominków i innych elementów wykonanych z kamienia. 
 6. Sprzedający przyjmując od Kupującego zlecenie na Usługę montażu, weryfikuje stan  faktyczny – dokładnym pomiarem z natury. Koszt pomiaru z natury ponosi Kupujący i  wynosi on 300 PLN netto. W przypadku wykonania montażu przez Pamir Sp. z o.o. koszt  pierwszego pomiaru jest odejmowany od ceny montażu. W oparciu o pomiar jest  realizowane zlecenie i ostateczna kalkulacja ceny Materiału. 
 7. Jeżeli pomiar nie może się odbyć z przyczyn leżących po Stronie Kupującego (jak np. brak możliwości wyznaczenia któregokolwiek z otworów, niewypoziomowanie  zabudowy stolarskiej), Kupujący zostanie obciążony dodatkową kwotą w wysokości  300 PLN netto. 

II. Zamówienia i niezbędne specyfikacje 

 1. Złożenie zamówienia u Sprzedającego musi posiadać formę pisemną. Dopuszcza się w  wyjątkowych sytuacjach złożenie zamówienia drogą elektroniczną. 
 2. Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu swoje oczekiwania, dokładne  wymiary w przypadku zakupu Materiału bez montażu oraz wszystkie niezbędne  informacje dotyczące zakupu danego Materiału czy też realizacji Usługi, zgodnie z  zasadami należytej staranności. 
 3. Wskazanie wszystkich istotnych dla zamówienia informacji powinno mieć miejsce w  momencie złożenia Zamówienia. Umożliwi to przygotowanie zakupionego Materiału w  sposób dokładny i zgodny ze sztuką. 
 4. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w momencie złożenia  Zamówienia o chęci skorzystania z Usługi montażu bądź Usługi dostawy na wskazany  przez Kupującego adres. 
 5. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do złożonego zamówienia musi mieć formę  pisemną pod rygorem nieważności. 
 6. Za skutki niepoinformowania Sprzedającego o jakichkolwiek zmianach związanych z  zamówieniem bądź zmianach w miejscu montażu Sprzedający nie ponosi  odpowiedzialności. 

III. Próbki Towarów 

W sytuacji sprzedaży Materiału w oparciu o konkretne próbki materiałów, które Sprzedający  przekaże Kupującemu na potrzeby realizacji danego zamówienia, Sprzedający wykona zlecenie  na ich podstawie, z zastrzeżeniem wystąpienia odchyleń niezależnych od Sprzedającego.  Kolorystyka, struktura i użylenie materiałów naturalnych związana jest z ich indywidualnymi  właściwościami, na które Sprzedający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za  odchylenia. 

IV. Warunki płatności 

 1. W celu uruchomienia zamówienia na dany Materiał z Usługą Montażu, Zamawiający  wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia przy podpisaniu zamówienia.  Reszta wartości zamówienia jest płatna na 2 dni przed montażem materiału. W  przypadku braku zapłaty całej wartości zamówienia, Materiał nie przechodzi na  własność Zamawiającego, a Usługa montażu nie zostanie wykonana.  
 2. Brak dokonania płatności w terminie powoduje wstrzymanie realizacji zamówienia  oraz oczekiwanie na kolejny wolny termin realizacji. 
 3. W przypadku zamówienia Materiału bez Usługi Montażu, Zamawiający wpłaca zaliczkę  w wysokości 50% wartości zamówienia przy podpisaniu zamówienia. Reszta wartości  zamówienia jest płatna w dniu odbioru kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Sprzedającego, bądź przelewem bankowym na 2 dni przed odbiorem zamówienia. W  przypadku braku zapłaty całej wartości zamówienia, Materiał nie przechodzi na  własność Zamawiającego.

 1. W sytuacji, gdy Kupujący nie dokona wpłaty zaliczki, Sprzedający nie przystąpi do  realizacji zamówienia. Zamówienie zostaje anulowane po 14 dniach.  

V. Dostawa, Transport i Odbiór 

 1. Materiały zakupione przez Kupującego są odbierane w siedzibie Sprzedającego, chyba że inaczej ustalono w momencie podpisania zamówienia.
 2. Sprzedający świadczy usługę dowozu do Kupującego za opłatą i po wcześniejszym  uzgodnieniu. Dowóz nie obejmuje usługi wniesienia.
 3. Kupujący jest zobowiązany osobiście odebrać Materiał bądź upoważnić osobę do jego  odebrania w jego imieniu.
 4. Koszt dowozu na terenie Warszawy wynosi 250 PLN/ brutto.
 5. Materiały z Usługą montażu są odbierane w miejscu montażu.
 6. W przypadku braku możliwości transportu Materiału windą, Kupujący zostanie  obciążony kwotą 300 PLN netto/ piętro.
 7. Sprzedający umawiając termin pomiaru i montażu podaje przybliżoną godzinę w 2- godzinnym przedziale czasowym. W przypadku zdarzeń losowych niezależnych od  Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania terminu pomiaru  bądź montażu i umówienia kolejnego na najbliższym możliwym czasie.
 8. Kupujący w przypadku braku zlecenia usługi montażu lub dowozu zobowiązany jest  odebrać zamówiony Materiał w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o jego  przygotowaniu do odbioru, chyba, że zostanie uzgodnione inaczej, w przeciwnym razie  Sprzedający ma prawo naliczyć rynkową opłatę rynkową za składowanie Materiału.
 9. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odbierany Materiał.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zabezpieczenie  Materiałów podczas transportu realizowanego przez Kupującego.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Materiale na skutek  ich niewłaściwego transportu lub załadunku, dokonywanych przez Kupującego lub  podmiot, któremu Kupujący zlecił transport Materiałów.
 11. Sprzedający nie wysyła Materiałów drogą kurierską.
 12. Montaże wykonywane są jedynie przez autoryzowane przez Pamir Sp. Zo.o. oraz  przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia grupy montażowe.

VI. Ochrona danych osobowych 

 1. Kupujący, osoba składająca zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych przez Administratora Danych Osobowych Pamir Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Świderskiej 37, w tym w szczególności imienia, nazwiska, pełnego  adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, dla celów związanych z  realizacją zamówienia. 
 2. Przedstawione przez Kupującego dane, są gromadzone z należytą starannością i  odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania.

 1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie jego danych  jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem  możliwości złożenia zamówienia u Sprzedawcy. 

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie spory wynikłe lub mające wyniknąć na tle stosunku prawnego łączącego  strony będą podlegać prawu polskiemu oraz będą rozstrzygane przez sądy polskie. W  przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby  Sprzedającego. 
 2. Pierwszeństwo w stosowaniu przed niniejszymi Warunkami Ogólnymi Sprzedaży ma  Zamówienie oraz warunki umowy wskazane w Zamówieniu.
YouTube
Pinterest
Instagram
Call Now Button