Ogólne Warunki Sprzedaży Pamir Sp. z o.o.

stosowane w obrocie konsumenckim

 

Poniżej przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży Towarów i Usług przez firmę Pamir Sp. z o. o.  zwaną w dalszej części  „Sprzedającym”.

Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ul. Świderskiej 37, Tarchomin.

KRS – 0000050281, NIP: 5240404946, REGON: 008052373.

I. Ogólne Postanowienia

 1. Pod pojęciem Sprzedaży Towarów strony rozumieją przeniesienie na podstawie stosunku umownego własności Towarów przez Sprzedającego oraz zapłatę ceny i odbiór Towaru przez Kupującego.
 2. Pod pojęciem Kupującego strony rozumieją konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (Dz. U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej KC, który zapoznał się z ofertą handlową Sprzedającego i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz zaakceptował ich treść oraz którego zamówienie na Towary zostało zaakceptowane przez Sprzedającego.
 3. Pod pojęciem Towarów strony rozumieją wyroby gotowe, które Sprzedający ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zawartym zamówieniem/ umową.
 4. Sprzedający świadczy usługę montażu elementów z kamienia oraz usługę dowozu. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji montaż blatów, schodów, posadzek, ścian, kominków i innych elementów wykonanych z kamienia.
 5. Sprzedający przyjmując od Kupującego zlecenie na Usługę montażu weryfikuje stan faktyczny – dokładnym pomiarem z natury. Koszt pomiaru z natury ponosi Kupujący i wynosi on 200 PLN netto. W przypadku finalizacji zamówienia koszt pomiaru jest odejmowany od wartości zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich swoich oczekiwań i niezbędnych informacji na pomiarze z natury, z zastrzeżeniem wprowadzenia jakichkolwiek zmian. W oparciu o pomiar jest realizowane zlecenie i ostateczna kalkulacja.
 6. Do wyceny doliczany jest koszt dojazdu ekipy montażowej do Klienta poza granice Warszawy. Stawka wynosi 2 PLN netto/ 1km od granicy Warszawy.

II. Zamówienia i niezbędne specyfikacje

 1. Złożenie zamówienia u Sprzedającego musi posiadać formę pisemną. Zalecane jest podpisanie zamówienia z niezbędnymi specyfikacjami w siedzibie firmy. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach drogę elektroniczną.
 2. Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu swoje oczekiwania, dokładne wymiary i wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakupu danego Towaru czy też Usługi, zgodnie z zasadami należytej staranności.
 3. Wskazanie wszystkich istotnych dla zamówienia informacji powinno mieć miejsce w momencie zakupu lub na 1 dzień po zakupie. Umożliwi to przygotowanie zakupionego Towaru w sposób dokładny i zgodny ze sztuką.
 4. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w momencie zakupu o chęci skorzystania z Usługi montażu bądź dostawy na wskazany przez Kupującego adres.
 5. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do zawartego zamówienia musi mieć formę pisemną oraz odbyć się w ciągu 1 dnia od dokonania zakupu. Sprzedający nie uznaje zmian telefonicznych, dopuszcza się wiadomość drogą elektroniczną.
 6. Za niepoinformowanie Sprzedającego o jakichkolwiek zmianach związanych z zamówieniem bądź zmianach w miejscu montażu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Kupujący może odstąpić od złożonego zamówienia w ciągu 2 dni od jego złożenia.

III. Próbki Towarów

W sytuacji sprzedaży Towaru w oparciu o konkretne próbki materiałów, które Sprzedający przekaże Kupującemu na potrzeby realizacji danego zamówienia, Sprzedający wykona zlecenie na ich podstawie, z zastrzeżeniem wystąpienia odchyleń niezależnych od Sprzedającego. Kolorystyka, struktura i użylenie materiałów naturalnych związana jest z ich indywidualnymi właściwościami, na które Sprzedający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia.

IV. Warunki płatności

 1. W celu uruchomienia zamówienia na dany Towar, Sprzedający ma prawo zażądać zaliczki w wysokości 50% wartości Towaru, przy podpisaniu zamówienia, reszta przy odbiorze płatna wybraną formą: przelew wykonany w siedzibie firmy, gotówka, karta płatnicza.
 2. W sytuacji zamówienia Towaru wraz z Usługą, Sprzedający wymaga 50% zaliczki w momencie podpisania zamówienia, następnie dopłaty do wartości 100% za Towar (na 1-2 dni przed wykonaniem Usług) i resztę za montaż nie później jak w dniu montażu.
 3. Sprzedający ma prawo zażądać zapłaty ceny za Towary przy zamówieniu Kupującego.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu 1 Sprzedający, w chwili dostawy Towarów ma prawo zafakturować sprzedaż na rzecz Kupującego.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do przedstawienia danych do wystawienia FV w dniu złożenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie wprowadzanie zmian w danych niezbędnych do wystawienia FV w terminie późniejszym jak odbiór Towaru lub dzień wykonania Usługi.
 6. W sytuacji, gdy Kupujący nie dokona wpłaty zaliczki lub kolejnej płatności należnej Sprzedającemu, Sprzedający ma prawo zawiesić realizację zamówienia bądź dostawę do Kupującego, jak również naliczyć odsetki karne za opóźnienie.
 7. W wypadku gdy Kupujący niezgodnie z postanowieniami umowy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży nie przyjmuje dostawy Towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, Sprzedający ma prawo zafakturować na rzecz Kupującego cenę zamówionych Towarów, po tym jak Sprzedający podjął próbę ich dostawy.

V. Dostawa, Transport i Odbiór

 1. Towary zakupione przez Kupującego są odbierane w siedzibie Sprzedającego, chyba, że były inne ustalenia, w momencie podpisania zamówienia.
 2. Sprzedający świadczy usługę dowozu do Kupującego za dodatkową opłatą i wcześniejszym uzgodnieniu.
 3. Towary z Usługą montażu są odbierane w miejscu montażu i zatwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który jest w posiadaniu Sprzedającego i stanowi bardzo ważny dokument, potwierdzający wykonanie zgodnie ze sztuką i potwierdzenie stanu faktycznego zamówionego Towaru w odniesieniu do zamówienia. Protokół musi być podpisany przez Kupującego, bądź osobę upoważnioną do tego, co ma miejsce w dniu montażu.
 4. Kupujący jest zobowiązany dokładnie wszystko obejrzeć i sprawdzić w dniu montażu, natomiast Sprzedający zastrzega sobie zgłaszanie nieprawidłowości lub niezgodności w wykonaniu Towaru, czy prawidłowości zamówionej Usługi później jak dzień wykonania ustalonego montażu.
 5. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar w ciągu 7 dni , chyba, że zostanie uzgodnione inaczej, w przeciwnym razie Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za magazynowanie Towaru.
 6. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odbierany Towar, w oparciu o wskazówki Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie odpowiednie zabezpieczenie materiałów podczas transportu.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarach na skutek ich niewłaściwego transportu lub załadunku, dokonywanych przez Kupującego lub podmiot, któremu zlecił transport Towarów
 8. Sprzedający nie wysyła Towarów drogą kurierską.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący, osoba składająca zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Pamir Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świderskiej 37, w tym w szczególności imienia, nazwiska, pełnego adresu numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, dla celów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Przedstawione przez Kupującego dane, są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty (nie później jak dzień odbioru Towaru czy Usługi) oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania.
 3. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy.

VII.  Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe lub mające wyniknąć na tle stosunku prawnego łączącego strony będą podlegać prawu polskiemu oraz będą rozstrzygane przez sądy polskie. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Sprzedającego.

© Copyright 2020 Pamir Sp. z o.o.